Výkladový slovník tiskových pojmů


Akcie je přísně chráněná cenina, obvykle vytištěná ve velmi náročném provedení, sestává z číslovaného pláště a kupónového archu rovněž číslovaného v aritmetické řadě.


...list papíru o určitém rozměru.


...pokud bude tisk letáků, tisk časopisů … obsahovat nějaké obrázky, fotografie …tiskne se z pravidla 4 základními barvami (jako používají kancelářské tiskárny ), i když vy můžete vnímat nižší počet barev. Je to dáno tím, že se barvy při tisku nemíchají, ale tisknou se miniaturní tečky 4 základních barev v různé velikosti těsně vedle sebe a až mozek z nich vytvoří danou barvu, kterou my vnímáme.
U vizitek, dopisů, komplimentek, hlavičkových papírů a jiných prezentačních tiskovin se velice často používají přímé barvy dle vzorníků. Je tedy velmi důležité pro stanovení správné ceny za tisk vědět nejen počet, ale i typ barvy, který je použit pro potisk papíru, samolepky a dalších materiálů.


Bianko je tiskovina s jednotným tiskem textu, vyobrazením nebo rámečkem a prostorem ponechaným pro dodatečný přítisk nebo vepsání textu.


Blok je svazek zkompletovaných listů nebo složek stejné velikosti, spojených ve hřbetě různým způsobem (např. hřebenový, knižní, lepený, spirálový atd.).


Brožování je spojování potištěných složek, nebo listů do svazku s měkkou papírovou obálkou; hřbet se sešívá nití, drátem nebo se slepuje.


...označení tisku 4 základními barvami – C – cyan(azurová), M – magenta(purpurová), Y – yellow(žlutá), K – black(černá).

Použití: tisk letáků, tisk časopisů.


Denzitometr je fotometrický přístroj pro měření optické hustoty, např. natištěné barvy.


...navrtání otvorů do listů bloku, formulářů… pro jejich snadnou archivaci pomocí kroužkových šanonů

...vyvrtání děr pro vložení do pořadače.


Použití: tisk katalogů, tisk listů ceníků, tisk formulářů.


Didotova soustava je typografický měrný systém, používaný ve většině evropských zemí; základní jednotka 1 bod; 1m= 2660 bodů


Dotazník je formulář s textovým nebo tabelárním předtiskem, často vícestránkovým, do jehož rubrik se zaznamenává podrobný popis osoby, věci nebo případu.


Dotisk je dodatečný tisk nákladu z uchovaných tiskových forem, popřípadě kopírovacích předloh.


DTP znamená desktop publishing (zkráceně DTP) a pochází z angličtiny. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy, obvykle DTP operátor nebo grafik, také sázecího počítačového programu.


Expedice je oddělení, v němž se balí a odbavují tiskoviny rozesílané odběratelům.


Skládání letáků, plakátů

Použití – tisk letáků, plakátů, map – tiskovin, které je potřeba pro snadnější manipulaci složit, avšak nejsou z tvrdého materiálu....jedná se o konečný rozměr letáků, bloků, vizitek a dalších polygrafických výrobků.

 width=


...jedná se o vytvoření digitálních podkladů pro tisk. Cena je závislá na způsobu přípravy podkladů. Jestli se grafika tisku bude připravovat z vámi dodaných podkladů – loga, fotky, texty… anebo jestli bude nutno vše nově vytvořit.


... jedná se o tíhu listu o velikosti 1 m2. Na této hodnotě je závislá tloušťka papíru – čím vyšší hodnota tím je papír silnější.

Použití:
tisk letáků – gramáže 115 g – 170 g
tisk brožur – obálka – 170 – 200 g, blok – 100 – 150 g


...proces, při kterém se motiv, vytištěný na slabý papír (samolepku), nalepí na tvrdou podložku (karton, plastová deska).

Použití: výroba poutačů, výroba cedulek.


Korektura je vyznačování oprav a nedostatků na rukopise, otisku, nátisku, nebo náhledu.


...slepení listů v horní hraně.

Použítí: tisk poznámkových bloků.


Logotyp je písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky apod. Obvykle je použitý charakteristický typ písma (často výtvarně upravený). Pokud je logotyp důsledně používán (ve spojení s dalšími propagačními prvky), může se stát důležitou součástí propagačního stylu firmy.


Maketa tisku je model tiskoviny, zhotovený tak, aby mohl být posouzen vzhled i rozměr konečného výrobku, popř. mohly být určeny technologické postupy výroby, určena potřeba základních materiálů a vypočítány výrobní náklady.


Makulatura je souhrnné pojmenování pro všechny vadné výtisky; tiskové archy, které neodpovídají požadavkům a proto nesmějí být dodány odběrateli (a musí být vyřazeny).


Samosvorná – mechanika, drží zavřená pomocí péra. K jejímu otevření a zavření je potřeba oka silou roztáhnou a poté zase scvaknout. Může být 4 kroužková nebo 2 kroužková. Použití – výroba šanonů (pořadačů) pro blok papírů do 4 cm. Jsou i mechaniky větší, ale ty se používají jen málo – vysoká cena.

Páková – k otevření a zavření mechaniky se používá páka, která ji také drží zavřenou. Tato mechanika se vyrábí pouze 2 kroužková.

Použití – výroba pořadačů pro vysoký blok papíru – 5-7 cm


Náhled je otisk ze stroje, na němž vedoucí pracovník, nebo zadavatel kontroluje, zda byly opraveny všechny chyby a technické nedostatky vyznačené v korektuře tisku.


Náklad je počet výtisků polygrafického výrobku určený objednatelem.


...první a poslední list časopisu, brožury. Často z jiného materiálu než zbytek potištěných listů.


...technika tisku, při které se barva tisknutého motivu přenáší z tiskové formy přes další válec s gumovým povrchem na potiskovaný materiál. Díky tomu lze potisknout i papír s nerovným povrchem (například imitace plátna).

Použití: tisk letáků, tisk knížek, tisk časopisů, tisk komplimentek na luxusní papír.


...přímé tiskové barvy dle normovaného vzorníku.

Použití: tisk firemních tiskovin s přesnou barvou například loga.


...vyražení nebo proražení souvislé řady otvorů v daném místě pro snadnější odtržení např. částí lístků, kupónů, formulářů.


...u této techniky tisku se potiskuje papír v jednotlivých arších, díky čemuž nedohází při seřizování barevnosti tištěného motivu k velkému odpadu nepoužitelných výtisků. Nedokáže ale potiskovat velni tenký papír.

Použití: tisk letáků, tisk pohlednic, tisk katalogů.


...tvrdá nosná podložka pro zpevnění tiskovin. Použití: tisk bloků, tisk nástěnných kalendářů, tisk stolních kalendářů.


Poutač je náborová tiskovina určená svou nápadnou grafickou úpravou k upoutání pozornosti.


1) Lakování – nanesení laku na tisk pro zvýšení odolnosti proti oděru. Použití: tisk časopisů, tisk plakátů, tisk pohlednic.

2) Laminování – potažení papíru čirou matnou nebo lesklou folií pro dosazení velké odolnosti proti oděru a zvýšení exkluzivity.

Použití: tisk vizitek, tisk voucherů, tisk časopisů, tisk plakátů na velmi frekventované místa.

3) UV lak – slouží podobně jako lamino k dosažení velké odolnosti tiskoviny proti oděru a také díky svému vysokému lesku dodává tiskovině na exkluzivitě. Nejčastěji se UV lak používá k parciálnímu lakování. Tedy lakování jen některý míst na tisku (loga, fotky...). V kombinaci s matným laminem je výsledek hodně excelentní.Použití: tisk nabídkových karet, tisk voucherů, tisk brožur.

4) Tiskový lak – tento lak se používá při tisku letáků, brožur a tisku materiálů, se kterými se hodně manipuluje. Aplikace tohoto laku není náročná na trojní vybavení a je tudíž levnější.

5) Disperzní lak – tento lak se používá v tisku krabiček, pásků na chleba (potraviny) a na tisk materiálů, které přicházejí do styku s potravinami nebo zbožím, které musí mít zdravotně nezávadný obal. Pro tento lak je potřeba speciální zařízení pro jeho nanesení a sušení – je tedy dražší.


Propisovací tiskopis je formulář na volném listě, ve složce i v bloku, který se při vyplňování strojem nebo ručně zároveň propisuje.


Prospekt je propagační nebo náborový tiskopis, který podrobněji popisuje, popř. zobrazuje nabízený výrobek nebo službu.


...tento výraz má více použití, Používá se pro označení výsekové formy pro výsek tiskovin s atypickým tvarem. Dále se používá pro označení reliéfní formy pro pro proražení např. loga na tiskovině.

Použití: tisk chlopňových desek, tisk wobblerů.


...jsou různé druhy

1) Vtlačování nebo vytlačování reliéfu již natištěného textu nebo loga pomocí razící formy a tím docílení plastického dojmu. Používá se u reprezentačních tiskovin-(tisk chlopňových desek, tisk komplimentek, tisk vizitek, tisk knih (vyražení názvu).

2) Ražba barvy s kovovým efektem – stříbrná, zlatá a jinak zbarvené. Zpravidla se používá ražba za tepla, kdy se buď ohřívá razící forma, nebo folie s barvou. Použití – tisk svatebních oznámení, tisk komplimentek, tisk vizitek.


...u této techniky tisku se potiskuje materiál, který je v rolích (tzv. tisk na nekonečný pás papíru), který je oproti archovému, který se musí po výrobě rozřezat na jednotlivé listy, levnější. Vzhledem k technologii se ale dají potiskovat jen relativně slabé materiály. Navíc při seřizování barevnosti dochází k velkému odpadu nepoužitelných výtisků. Tato technika je tedy, díky své vysoké rychlosti, vhodná na tisk velkého množství výtisků.

Použití: tisk novin, tisk letáků o velkém množství, tisk časopisů.


...vytvoření promáčklin v místě kde má dojí k ohybu papíru.

Použití: tisk svatebních oznámení, tisk novoročních blahopřání.


...technika tisku, při které se barva protlačuje přes napnuté síto. Na toto síto je v místech, kde se barva protlačit nemá nanesena speciální vrstva, která protlačení zabrání.

Použití: potisk desek, tisk PVC samolepek, potisk tašek, potisk pytlíků, tisk nálepek, tisk materiálů u kterých je potřeba, aby byl tisk vystouplý.


Štoček je tisková forma pro tisk z výšky, jejíž netisknoucí místa byla snížena leptáním, rytím apod.


...tisk při kterém tištěný motiv přesahuje na jedné nebo více stranách přes ořezávaný kraj papíru


... k tomu, aby vycházel tisk levně je velmi důležité zvolit s ohledem na použití a životnost letáků, brožur a dalších tiskovin vhodný typ papíru / materiálu.

1) ofsetový papír – bezdřevý, bílý, strojně hlazený papír. Plně recyklovatelný.


Použití: tisk hlavičkových papírů, tisk katalogů – vnitřní listy

2) křídový papír – papír bezdřevý, hlazený, klížený a natíraný bílými pigmenty.

Použití: tisk letáků, tisk katalogů – tisky s barevnou obrazovou předlohou


...záleží na druhu lepidla – důležitý činitel při kalkulaci na potisk obálek

1) Olizové (vlhčící) lepidlo – lepidlo lepí po navlhčení.

2) Latexové lepidlo pro zaslepení obálky stačí silou k sobě přimáčknout dvě plochy s naneseným lepidlem. U těchto obálek je však použitelnost jen 6 měsíců. Poté již lepidlo ztrácí účinnost.

3) Samolepící se silikonovým proužkem – lepidlo je překryto krycím proužkem a pro zalepení ho stačí odtrhnout.


...způsob jakým budou listy časopisu, brožury…svázány dohromady.

V1 sešitová vazba – listy jsou svázány ocelovými skobkami.


Použití: levný tisk brožur, levný tisk katalogů…(pozor omezený počet stránek – záleží na typu papíru)

V2 lepená vazba – používá se často u luxusnějších více stránkových časopisů (hřbet musí mít minimálně 2 mm)


...kroužková drátěná vazba různých velikostí a barev drátu.

Použití: tisk ceníků, tisk prezentací.


při nutnosti docílení oblých nebo zvláštních tvarů, kterých nelze vytvořit ořezem.

Použití např. tisk voucherů, tisk woblerů, které nelze vyříznout pomocí speciální formy.

tisklevne.cz - 2007 - 2021
Levný tisk letáků - Kvalitní a levný tisk letáků